Newsletter
Wpisz swój adres e-mail

Regulamin

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady zawierania za pośrednictwem serwisu www.remedium.sklep.pl (dalej zwany: Serwis) umów kupna - sprzedaży towarów, w szczególności wyrobów medycznych i sprzętu rehabilitacyjnego (dalej jako towary) oraz umów najmu ruchomości, w szczególności wyrobów medycznych i sprzętu rehabilitacyjnego (dalej jako towary).

2. W ramach Serwisu do sprzedaży oraz do najmu towary oferuje firma JARMIX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miechowie, ul. Piłsudskiego 12, 32-200 Miechów, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000223102, legitymująca się numerem NIP 659-106-72-39, numerem REGON 290655058, zwana dalej JARMIX.

3. Użytkownikiem jest podmiot korzystający z Serwisu, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Użytkownik przed złożeniem oferty na zawarcie z JARMIX umowy kupna - sprzedaży bądź umowy najmu obowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. JARMIX zastrzega, że informacje o towarach znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. JARMIX zastrzega, że zawarcie umowy kupna - sprzedaży, bądź umowy najmu następuje z chwilą potwierdzenia przez JARMIX przyjęcia do realizacji złożonej przez Użytkownika oferty.

3. JARMIX zastrzega, że wszelkie ceny podawane przez JARMIX są cenami brutto i zawierają podatek VAT w stawce zgodnie z obowiazującymi przepisami.

§ 3

Rozpoczęcie korzystania z Serwisu następuje po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, w trakcie której Użytkownik zobowiązany jest podać:

a) imię i nazwisko, zaś w przypadku przedsiębiorców firmę i formę prawną;

b) adres zamieszkania/siedziby;

c) adres e-mail;

d) telefon kontaktowy;

e) w przypadku przedsiębiorców numer NIP i numer REGON;

f)  oświadczenie o zapoznaniu się z działaniem Serwisu oraz Regulaminem i jego akceptację.

2. Po dokonaniu rejestracji JARMIX dokona aktywacji konta Użytkownika, równolegle przesyłając stosowną wiadomość e-mail.

3. Po dokonaniu rejestracji, przybrany przez Użytkownika login wraz z hasłem dostępowym przybranym przez Użytkownika pozwoli na logowanie się do Serwisu oraz korzystanie z jego zawartości i funkcji.

4. Z tytułu ewentualnych negatywnych skutków wywołanych podaniem nieprawdziwych informacji wskazanych w ust. 1 JARMIX nie ponosi odpowiedzialności.

§ 4

1. Oferta na zawarcie z JARMIX umowy kupna - sprzedaży bądź umowy najmu (dalej zwana jako zamówienie) składana jest alternatywnie:

a) poprzez wypełnienie formularza zamówienia we właściwej zakładce Serwisu;

b) drogą e-mail na adresy e-mail podane w Serwisie;

c) drogą telefoniczną na numery podane w Serwisie.

2. Niezależnie od trybu składania, zamówienie winno każdorazowo zawierać wskazanie nazwy towaru, ilości, ceny, sposobu płatności oraz danych Użytkownika obejmujących w odniesieniu do konsumentów nazwisko, imię, ulicę, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon i adres e-mail zaś w odniesieniu do przedsiębiorców firmę, adres siedziby, numer NIP, numer REGON, telefon i adres e-mail oraz adres dostawy (imię i nazwisko lub firma, ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon).

3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, o których mowa w ust. 2.

4. Do zawarcia umowy kupna - sprzedaży bądź umowy najmu dochodzi z chwilą złożenia Użytkownikowi przez JARMIX potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, co następuje w drodze e-mail bądź jeżeli Użytkownik nie posiada adresu e-mail drogą telefoniczną.

5. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji JARMIX podaje termin dostawy, który może ulec przesunięciu o okres do 7 (siedmiu) dni, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony.

6. JARMIX zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji w sytuacji gdy dany towar nie jest dostępny w magazynie JARMIX. W takim wypadku JARMIX uprawniona jest do poinformowania Użytkownika o konieczności wydłużenia terminu dostawy o okres dłuższy aniżeli podany w ust. 5, zaś Użytkownik wedle własnego wyboru uprawniony jest cofnąć złożone zamówienie bądź wyrazić zgodę na wskazany przez JARMIX termin.

7. Użytkownik uprawniony jest do wycofania zamówienia do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji bez zgody JARMIX, zaś po tym momencie za zgodą JARMIX.

§ 5

1. Dostawa realizowana jest pod adres wskazany w zamówieniu przesyłką kurierską.

2. Koszt dostawy wedle cennika operatora obciąża Użytkownika.

3. Użytkownik obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki w momencie jej odbioru.

4. W przypadku gdy przy odbiorze dostawy zostanie stwierdzona niezgodność z zamówieniem lub widoczne zniszczenie przesyłki, należy umieścić stosowną informację na liście przewozowym oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie JARMIX. Firma JARMIX nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu nie zgłoszone w liście przewozowym.

§ 6

Użytkownik dokonuje zapłaty z tytułu zawartej umowy kupna - sprzedaży bądź umowy najmu wedle własnego wyboru:

1) gotówką przy odbiorze;

2) bezgotówkowo poprzez kanały dostępne w systemie Transferuj.pl.

W razie wyboru sposobu płatności wskazanego w pkt 2) powyżej, JARMIX zastrzega, iż uprawniona jest wstrzymać się z dostawą do momentu otrzymania zapłaty.

§ 7

W odniesieniu do umowy najmu, zastosowanie znajdują ponadto następujące postanowienia:

1. Użytkownik wskazuje w zamówieniu okres najmu.

2. Użytkownik uiszcza zapłatę za cały okres korzystania z przedmiotu najmu wskazany zamówieniem.

3. Wraz z zapłatą, o której mowa w ust. 2, Użytkownik uiszcza kaucję w stawce wynikającej z cennika podanego w Serwisie. Tak wpłacona kaucja podlega zwrotowi na rzecz Użytkownika z chwilą dokonania zwrotu najętego towaru zgodnie z przepisami nin. Regulaminu. W przypadku, jeżeli JARMIX przysługiwać będą względem Użytkownika jakiekolwiek roszczenia z tytułu niniejszego Regulaminu lub umowy najmu, JARMIX jest uprawniony do potrącenia swoich roszczeń z kaucji wpłaconej przez Użytkownika.

4. Towar, będący przedmiotem najmu, nie może być podnajęty, wydzierżawiony, przekazany w użytkowanie ani też w jakikolwiek inny sposób udostępniony osobie innej niż Użytkownik, bez uprzedniej zgody JARMIX wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

5. Użytkownik zobowiązany jest do dbałości o najęty towar oraz do zapoznania się z instrukcją obsługi towaru i przestrzegania wskazanych tam zaleceń i warunków użytkowania.

6. Przedłużenie czasu trwania najmu ponad ustalony w umowie wymaga zgody JARMIX. Zamiar przedłużenia czasu trwania najmu przedmiotu musi zostać przez Użytkownika zgłoszony JARMIX co najmniej na dwanaście  godzin przed upływem okresu najmu. Przedłużenie okresu najmu o 24 (dwadzieścia cztery) godziny ponad umowny czas trwania najmu wymaga uzgodnienia z JARMIX drogą mailową lub faksową, zaś przedłużenie najmu na okres dłuższy wymaga formy pisemnej.

7. Brak zgłoszenia przez Użytkownika zamiaru przedłużenia najmu przedmiotu i nie zwrócenie towaru w ciągu 12 (dwunastu) godzin od momentu zakończenia umowy najmu zostanie przez JARMIX potraktowane jako przywłaszczenie towaru.

8. Umowa najmu zostaje zawarta na czas określony, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji i wygasa automatycznie z chwilą upływu okresu czasu, na który ją zawarto.

9. Strony są uprawnione do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym w sytuacjach wskazanych w Regulaminie i umowie najmu.

10. JARMIX jest uprawniony do rozwiązania umowy najmu w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia umowy przez Użytkownika. Za rażące naruszenie umowy uważane będzie w szczególności naruszenie ust. 2-7 powyżej. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania umowy najmu w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia umowy przez JARMIX.

11. Dla skutecznego rozwiązania umowy najmu wystarczające jest złożenie oświadczenia w formie pisemnej listem poleconym lub drogą fax/e-mail na numer 41 383 02 74 / adres e-mail: kontakt@remedium.sklep.pl.

12. W każdym przypadku rozwiązania umowy najmu, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego wydania JARMIX towaru w miejscu: ul. Wesoła 1c, 32-200 Miechów.

13. Po zakończeniu okresu wynajmu oznaczonego w umowie oraz w przypadkach określonych w Regulaminie, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu towaru. Jeżeli w umowie nie wskazano miejsca zwrotu, zwrot powinien nastąpić w siedzibie JARMIX, tj. ul. Wesoła 1c, 32-200 Miechów.

14. Jeżeli w umowie nie wskazano daty/godziny zwrotu, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu towaru w chwili ustania okresu najmu. Przekroczenie czasu zwrotu towaru uprawnia JARMIX do naliczenia opłaty za bezumowne korzystanie z towaru według stawki wynoszącej trzykrotność stawki Cennika.

15. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.

§ 8

1. Użytkownik uprawniony jest do odstąpienia od zawartej umowy kupna - sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od dnia dostawy.

2. Powyższe uprawnienie może zostać wykonane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Sklep "Remedium", ul. Wesoła 1c, 32-200 Miechów.

3. W przypadku wykonania przez Użytkownika prawa odstąpienia, umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. rok 2002, nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami).

4. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

5. Zwracany przez Użytkownika towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: ul. Wesoła 1c, 32-200 Miechów / podany w ust. 2.

6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Użytkownik.

§ 9

1. JARMIX jako sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika z tytułu zawartej umowy kupna - sprzedaży za niezgodność towaru z umową w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z umową, Użytkownik ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Użytkownik dowiedział się o niezgodności towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania towaru.

3. JARMIX zastrzega sobie prawo 14-dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Użytkownika, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

4. Koszt dostarczenia reklamowanego towaru do JARMIX pokrywa Użytkownik. JARMIX nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 10

Dokonując rejestracji oraz składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. rok 1997, nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika jakie przysługują mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Na wypadek gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostawało w sprzeczności z tak obowiązującymi przepisami, powszechnie obowiązujący przepis ma pierwszeństwo przed odpowiednim zapisem Regulaminu.

§ 12

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 roku.

2. JARMIX uprawniony jest do wprowadzenia zmian Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji wraz z aktualna treścią regulaminu w Serwisie.

Copyright © 2019 Remedium. Wszelkie prawa zastrzeżone.